เอกสารและขั้นตอนต่างๆของ งานทะเบียน

1. เอกสารขอป้ายวงกลม
 • คู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มสีน้ำเงิน จักรยานยนต์เล่มสีเขียว (ถ้ารถติดไฟแนนซ์ แจ้งให้ไฟแนนซ์ดำเนินการ)
 • สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาบันทึกประจำวัน หากไม่มี สามารถบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ หรือ ฉบับจริง
 • หากเจ้าของรถไม่ได้มาต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

2. ยื่นคำขอที่กรมขนส่งทางบก

ขั้นตอนขอ ป้ายสี่เหลี่ยม หรือป้ายวงกลมให้ไปทำในจังหวัดที่รถจดทะเบียน  หากมีใบแจ้งความก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ได้เลย แต่หากไม่มี เจ้าหน้าที่จะมีเอกสารให้กรอกเพิ่ม 1 ใบพร้อมใบคำร้องอีก 1 ใบ จากนั้นไปรับบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่ และรอการดำเนินการ ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 25 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท ค่าธรรมเนียม 20 บาท)

3. รอรับเอกสาร

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ประชาชนยื่นคำขอ
 2. รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ/รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถและต้นทะเบียนรถ/นายทะเบียนพิจารณาลงนาม/จ่ายคู่มือจดทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน
 3. งานแผ่นป้ายทะเบียนรถจัดทำข้อมูลการสั่งซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถ
 4. ผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ
 5. งานแผ่นป้ายทะเบียนรถจัดส่งแผ่นป้ายที่ผลิตแล้วให้งานธุรการ
 6. จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. บัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 3. แบบคำขอเพิ่มเติม
 4. หากเจ้าของรถไม่ได้มาต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์ม(คลิ๊กดาวน์โหลด)
แบบคำขออื่นๆ

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน ยื่นคำร้องขอโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ ณ กรมขนส่งที่รถแจ้งใช้ใน จังหวัดหรืออำเภอนั้นๆ
 2. หากต้องการโอนไปจังหวัดอื่นต้องแจ้งย้ายไปจังหวัดนั้นๆ ก่อน
 3. รับเอกสารจากฝ่ายทะเบียนรถเพื่อนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
 4. ผ่านการตรวจสอบรถ ยื่นเอกสารที่ฝ่ายทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียม และเจ้าหน้าที่บันทึกรายการ
 5. รับคู่มือรายการจดทะเบียนรถคืน
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

 1. คู่มือรายการจดทะเบียน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 3. แบบคำขอโอนและรับโอน
 4. หนังสือมอบอำนาจกรณีให้คนอื่นทำแทน
 5. หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขายหรือหลักฐานอื่นๆ ได้แก่พินัยกรรม คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้น


แบบฟอร์ม(คลิ๊กดาวน์โหลด)

-แบบคำขอโอนและรับโอน
-แบบบันทึกการตรวจสอบรถ

หมายเหตุ

 • ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันโอนรถ 
 • การโอนรถโดยขอแจ้งใช้รถในจังหวัดที่เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาให้เจ้าของรถยื่นคำขอ ณ จังหวัดที่ประสงค์จะใช้รถ โดยกรอกรายละเอียดในคำขอว่า จะนำรถไปใช้ใน อำเภอ/เขต/จังหวัด และหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
แจ้งแก้ไขลักษณะรถยนต์ต้องทำอย่างไร

เอกสารที่ใช้

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
 3. หลักฐานการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 4. หนังสือมอบอำนาจ (หากไม่ได้ดำเนินการเอง)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ยื่นคำขอเปลี่ยนลักษณะรถพร้อมหลักฐาน
 2. นำรถไปตรวจสภาพ
 3. ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีส่วนที่เพิ่ม (ถ้ามี)
 4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้าย ทะเบียนรถ
หมายเหตุ
 • กรณีเปลี่ยนสี ต้องมีใบเสร็จเปลี่ยนสี
 • กรณีแจ้งเสริมแหนบ ต้องมีใบรับรองแหนบ
 • แจ้งเสริมข้าง ใช้ใบเสร็จที่ซื้อกระบะข้าง
 • ติดตั้งหลังคา ใช้ใบเสร็จซื้อหลังคา
 • กรณีเปลี่ยนเครื่องยนต์ หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ หนังสือแจ้งจำหน่ายใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์ ใบกำกับภาษีค่าเครื่องยนต์
 • กรณีเปลี่ยนประเภทต้องใช้ แผ่นป้ายทะเบียนรถ

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ใช้แบบคำขออื่นๆ ยื่นคำร้องแจ้งไม่ใช้รถพร้อมหลักฐาน
 2. ชำระเงินค่าภาษีประจำปี (กรณีค้างชำระภาษี)
 3. บันทึกรายการ
 4. รับคู่มือการจดทะเบียนรถคืน พร้อมคืนแผ่นป้ายทะเบียน
หลักฐานที่ใช้
 1. ใช้แบบคำขออื่นๆ
 2. คู่มือรายการจดทะเบียน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
 4. แผ่นป้ายทะเบียนรถ
 5. หากเจ้าของรถไม่ได้มาต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์ม(คลิ๊กดาวน์โหลด) แบบคำขออื่นๆ
การจดทะเบียนรถใหม่

ต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานขนส่งย่อย(อำเภอ)ไม่ได้

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ใช้แบบคำขอจดทะเบียนรถ ยื่นคำร้องขอจดทะเบียน พร้อมหลักฐาน ณ ฝ่ายทะเบียนรถ
 2. รับเอกสารจากฝ่ายทะเบียนรถเพื่อนำรถเข้ารับการตรวจสถาพ
 3. นำรถเข้าตรวจสภาพ
 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ
 5. รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ,เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 2. หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีของตกทอดที่มีการซื้อขายเว้นแต่การจำหน่ายช่วงแรก (จากบริษัทผู้ผลิต) ไม่ต้องใช้หนังสือแจ้งการจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต กรณีเป็นรถนำเข้าต้องใช้หลักฐานการนำเข้าได้แก่ ใบรับรองการนำเข้า (แบบ 32)จากกรมศุลกากร, ใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า, บัญชีแสดงรายการสินค้า
 3. พรบ.
แบบฟอร์ม(คลิ๊กดาวน์โหลด)
แบบคำขอจดทะเบียนรถ
แบบบันทึกการตรวจสภาพรถ

หมายเหตุ

 • การจดทะเบียนรถโดยขอแจ้งใช้รถในจังหวัดที่เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาให้เจ้าของรถยื่นคำขอ ณ จังหวัดที่ประสงค์จะใช้รถ โดยกรอกรายละเอียดในคำขอว่า จะนำรถไปใช้ใน อำเภอ/เขต/จังหวัด
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง
หลักฐานที่ใช้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อ สกุล ขั้นตอนการดำเนินการ ยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ พร้อมหลักฐาน ชำระค่าธรรมเนียม
หลักฐานที่ใช้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานประจำตัวผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน นังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) ขั้นตอนการดำเนินการ ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งมีการกรอกข้อความและลงนามในคำขอแล้ว ยื่นคำร้องขอโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของพร้อมหลักฐาน นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ชำระค่าธรรมเนียม รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน การดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของจะต้องไปดำเนินการที่หน่วยงาน ของกรมการขนส่งทางบกที่รับผิดชอบพื้นที่จดทะเบียนไว้
1. บัตรประชาชน(ตัวจริง)
2.ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
3.หนังสือรับรองผ่านการอบรม
(กรณีอบรมนอกกรมขนส่ง ทำใหม่ อบรมอย่างน้อย 5 ชม. ต่ออายุ อบรม 1 ชม.)

ต้องมีอายุเท่าไหร่

 • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (ชั่วคราว) ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ความจุไม่เกิน 110 ซีซี.  ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ใบขับขี่รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถชนิดอื่น ๆ ตามมาตรา 43 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • รถบรรทุกสาธารณะ (ท.2) เช่น รถบัส, รถบรรทุก 6-10 ล้อ ป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง
 • รถบรรทุกส่วนบุคคล (บ.2) เช่น รถบัส, รถบรรทุก 6-10 ล้อ ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว
 • รถตู้สาธารณะ (ท.2)
 •  ใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี