ความสะดวกของโปรแกรม

 • ประหยัดเวลาในการออกใบเสร็จ คำนวณราคาอัตโนมัติ ทั้งค่าตรวจสภาพ ภาษี เงินเพิ่ม พ.ร.บ. ค่าบริการอื่นๆ
 • แก้ปัญหางานตรวจสอบเอกสารนาน โดยเมนูโปรแกรมตรวจสอบรายเงินสดรายวัน
 • ใช้เวลาน้อยกว่า ในรวมค่าภาษีรถทั้งหมด ที่จะไปต่อที่ขนส่ง โดยใช้เมนู ภาษีกรมขนส่ง
 • หาประวัติลูกค้าเร็วขึ้น ง่ายขึ้น
 • ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการอบรม สอนงานพนักงาน

ภาระกิจของเรา

 • บริการ
 1. ตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์
 2. พรบ. ประกันภัยรถยนต์
 3. ต่อภาษีรถยนต์ จักรยานยนต์
 4. งานทะเบียนของกรมขนส่งฯ เช่น แจ้งเปลี่ยนสี แจ้งเสริมแหนบ ฯลฯ
 5. ให้คำปรึกษา งานทะเบียนกรมขนส่งฯ งาน ตรอ. ฯลฯ

ความรับผิดชอบของเรา

 • ตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ ออกเอกสารรับรองการตรวจสภาพเพื่อใช้ชำระภาษีประจำปีรถยนต์

เป้าหมายของเรา

 •  อำนวนความสะดวก ด้านงานทะเบียนขนส่ง เช่น ต่อภาษีรถยนต์ ฯลฯ
 •  บริการ งานตัวแทนหรือ ตรอ. เช่น โปรแกรมพ่อจุล ซี่งจะช่วย
  • ออกใบเสร็จ
  • รวมยอดภาษี ก่อนและหลัง ต่อภาษีกรมขนส่ง
  • ตรวจสอบเงินราย รับ/จ่าย รายวัน
  • ตรวจสอบความถูกต้องงานแต่ละวัน
  • จัดเก็บข้อมูลใช้เรียกดู หรือตรวจสอบภายหลัง
  • ฯลฯ

เจ้าหน้าที่(บุคลากร)